Zpravodaj emailem

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle podmínek užití

Vstup pro členy
FB

Podmínky užití

Webové stránky Nestlé Group - podmínky

Prosím, přečtěte si pečlivě podmínky uvedené v tomto dokumentu, protože každé použití této webové stránky znamená, že přijímáte podmínky uvedené v tomto dokumentu.

V celém dokumentu se výrazy „my“, „nám", „náš", „Nestlé" a „Nestlé Group" vztahují k Nestlé S.A a ke kterékoliv z jejích poboček podle smyslu textu. „Vy“ se vztahuje na každého, kdo tyto stránky navštíví a/nebo užije.


Politika zachování soukromí na webové stránce

Veškeré osobní informace nebo materiály zaslané na webové stránky Nestlé Group podléhají politice firmy Nestlé Group o soukromí a ochraně osobních dat, vysvětlené ve zde uvedené poznámce o soukromí.

Registrací na tyto stránky dáváte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o OOÚ“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu registračních údajů za účelem prověření platné registrace, případného předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Nestlé, a to na dobu do odvolání. Taktéž vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Nestlé, zejména organizátorem soutěží a společností zajišťující provoz webových stránek.

Subjekt údajů si je vědom toho, že tento jeho souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o OOÚ je dobrovolný a subjekt údajů je oprávněn jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči vůči společnosti Nestlé učiněno písemně.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, dáváte svojí registrací souhlas s použitím svojí emailové adresy pro obchodní a marketingové účely Nestlé, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení.


Přesnost, úplnost a včasnost informací

Neneseme odpovědnost za to, že informace, kterou uvedeme na této webové stránce, není přesná nebo úplná. Jakékoliv spoléhání na materiál uvedený na této stránce je na vaše vlastní riziko. Souhlasíte s tím, že sledování veškerých změn v materiálu a informací obsažených na této webové stránce je vaše zodpovědnost.


Přenos

S veškerými neosobními sděleními nebo materiály, které přenesete na tuto webovou stránku prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně veškerých údajů, otázek, komentářů, návrhů a podobně, je a bude zacházeno jako s nedůvěrnými a otevřenými sděleními či materiály. Vše, co přenesete nebo zašlete, se stane vlastnictvím Nestlé Group a bude moci být použito pro jakýkoliv účel, včetně, mimo jiného, reprodukce, sdělení, přenosu, zveřejnění, vysílání a zaslání. Kromě toho může Nestlé Group volně používat pro jakékoliv účely (včetně, mimo jiného, vývoje, výroby, propagace a prodeje výrobků) veškeré nápady, umělecká díla, vynálezy, výzkumné práce, návrhy nebo koncepty, obsažené v jakémkoliv sdělení, které zašlete na tuto webovou stránku. Za žádné takovéto využití nebude straně, která informaci poskytla, uhrazena kompenzace. Poskytnutím informace též zaručujete, že vlastníte předložený materiál nebo obsah, který není urážlivý a jehož použití firmou Nestlé Group neporuší žádná práva třetích stran. Nestlé Group nemá žádnou povinnost používat předložené informace.


Práva duševního vlastnictví

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Nestle Group nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.

Vy můžete procházet webovou stránku, reprodukovat výpisky jejich tištěním, přenesením na hard disk nebo jiným jednotlivcům za účelem jejich distribuce. To můžete provádět pouze za předpokladu, že neporušíte žádná autorská práva ani jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude napsána výše uvedená poznámka o ochranné známce. Žádná reprodukce jakékoliv části této webové stránky nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo webové stránky.

Ochranné známky, loga, znaky a služební známky (společně nazvané „ochranné známky“) zobrazené na této webové stránce náležejí firmě Nestlé Group. Nic z této stránky nebude interpretováno jako udělení jakékoliv licence nebo práva na použití jakékoliv ochranné známky, zobrazené na této webové stránce. Vámi učiněné použití nebo zneužití ochranných známek uvedených na této webové stránce nebo na jakémkoliv jiném obsahu této webové stránky, s výjimkami uvedenými v těchto podmínkách, je přísně zakázáno. Upozorňujeme rovněž, že Nestlé Group bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.


Napojení na jiné webové stránky

Díky napojení na webové stránky Nestlé Group se můžete dostat mimo síť Nestlé Group a Nestlé Group nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkci těchto jiných webových stránek. Napojení jsou poskytnuta v dobré víře a Nestlé Group nemůže být zodpovědná za žádné následné změny na jiných webových stránkách, ke kterým poskytujeme napojení. Zahrnutí jakéhokoliv napojení na jiné webové stránky neznamená podporu (souhlas) Nestlé Group. Důrazně vám doporučujeme, abyste se seznámili a pečlivě si přečetli právní poznámky a poznámky o soukromí u všech ostatních webových stránek, které navštívíte.


Záruky a odmítnutí odpovědnosti

Vaše použití této webové stránky je výhradně na vaše riziko.


Záruky (ručení)

Tato webová stránka vám je poskytována na bázi „jak je“ a „jak je k dispozici“ a v důsledku toho Nestlé Group neposkytuje žádné záruky, ať již výslovné, implikované, zákonné, nebo jiné (včetně implikovaných záruk za prodejnost a vhodnost pro určitý účel) včetně záruk nebo vyjádření, že materiál na této straně je úplný, přesný, spolehlivý, aktuální, neporušující práva třetí osob; že přístup na tuto webovou stránku bude bez přerušení nebo bezproblémový; že tato webová stránka bude bezpečná; že jakákoliv rada nebo názor získaný od Nestlé Group prostřednictvím této webové stránky je přesný nebo se na něj dá spolehnout a veškerá tvrzení nebo záruky jsou výslovně odmítnuty.

Berte prosím v úvahu, že některé soudní pravomoci nedovolují vyloučení implikovaných záruk, takže některé z těchto výjimek se na vás nemusejí vztahovat. Prosím, zkontrolujte váš místní právní systém. Vyhrazujeme si právo kdykoliv omezit nebo ukončit váš přístup na tuto webovou stránku nebo na jakoukoliv aplikaci umístěnou na této webové stránce anebo na jakékoliv její části.

Nestlé Group ani jiná strana účastnící se vytváření, výroby nebo vydání této stránky naším jménem neručí ani neodpovídá za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé škody nebo škody nad rámec, jakékoliv náklady, ztráty nebo ručení vyplývající z vašeho přístupu, použití, neschopnosti použití, změny obsahu této webové stránky nebo vyplývající z jakékoliv jiné webové stránky, na kterou se dostanete pomocí napojení na tuto webovou stránku nebo z jakéhokoliv jiného úkonu, který provedeme nebo neprovedeme v důsledku vzkazu, který nám zašlete elektronickou poštou.

Nestlé Group ani jiná strana, účastnící se vytváření, výroby nebo vydání této webové stránky nebude odpovídat za udržení dostupnosti materiálu a služeb uvedených na této webové stránce nebo za poskytování jakýchkoliv s nimi spojených oprav, aktualizací nebo uveřejnění. Veškerý materiál na této webové stránce může být bez upozornění změněn.

Dále nebude Nestlé Group ručit ani neponese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu, způsobenou viry, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek prostřednictvím použití, přístupu k nebo stahování jakéhokoliv materiálu z této webové stránky. Pokud si budete chtít stáhnout materiál z této webové stránky, činíte tak na vlastní riziko.


Zakázaná činnost

Nesmíte provádět žádný úkon, o kterém se Nestlé Group domnívá na základě svého přiměřeného uvážení, že je nevhodný, popř. by mohl být považován za nezákonný úkon nebo pokud je zakázaný kterýmkoliv ze zákonů, týkajících se této webové stránky, včetně, mimo jiného:

  • - veškerých úkonů, které by byly podstatou porušení soukromí (včetně nahrávání soukromých informací bez souhlasu dotyčné osoby) nebo jakéhokoliv jiného práva jednotlivců;
  • - použití této webové stránky k hanobení nebo pošpinění Nestlé Group, jejich zaměstnanců nebo jiných jednotlivců, nebo takové chování, které vytváří špatnou pověst o dobrém jménu Nestlé Group;
  • - nahrávání souborů, které obsahují viry, které mohou poškodit majetek Nestlé Group nebo majetek jiných jednotlivců;
  • - zveřejnění nebo nahrávání jakýchkoliv neautorizovaných materiálů na tyto stránky včetně těch, které by mohly způsobit nepříjemnosti, újmu anebo hanobení Nestlé Group anebo systémů a bezpečnostních sítí třetích stran, nactiutrhání, rasismus, neslušnost, výhrůžky, pornografii či jiné protiprávní jednání.

Místní určení webových stránek a rozhodné právo

Výrobky, materiály, nabídky a informace nabízené na těchto stránkách Nestlé Group jsou určeny výhradně pro uživatele anebo zákazníky v České republice. Nestlé Group prohlašuje, že výrobky a obsah těchto stránek neodpovídají a ani nejsou vhodné pro jiné trhy.

V případě Vašeho zájmu se informujte u místního distributora o dostupnosti výrobků na Vašem trhu. Výrobky uvedené na těchto stránkách jsou čistě vizuální prezentace a jako takové neodpovídají skutečně velikosti, barevnosti obalu apod.

Vy a Nestlé Group souhlasně prohlašujeme, že jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý z použití této webové stránky nebo vztahující se k této webové stránce se bude řídit podle českého práva a bude řešen výhradně soudy v České republice.


Aktualizace právního oznámení

Vyhrazujeme si právo na provedení jakýchkoliv změn a oprav tohoto oznámení. Prosím, navštivte občas tuto stránku, abyste si mohli zkontrolovat tyto informace a nové dodatečné informace.


Copyright © Société des Produits Nestlé S.A.


Praha, 10. srpna 2012Created by Dark Side 2013